SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
PEŁNY PROFESJONALIZM OD 1999 ROKU
do kasy suma: 0,00 zł
}
PRODUKTY
Producenci

KONTAKT

Sprzedaż detaliczna
:

Tel/Faks: +48 12 413-23-36
Mobile: +48 503-012-027

Instagram: hemp_pl
Skype: HEMP.pl_vf
hemp@hemp.pl
 
Hurtownia:
Mobile/WhatsApp: +48 502-081-676
hurt@hemp.pl
Skype: hemp.pl_Hurt

Reklamacje i zwroty:
Mobile/WhatsApp: +48 502-081-676
reklamacje@hemp.pl
 
Sprzedaż zagraniczna:
 
NASZ SKLEP STACJONARNY:
 
Kraków
HEMP.PL (z tyłu budynku)
ul.Makuszyńskiego 22A

31-752 Kraków
Telefon: +48 12 413-23-36
Mobile/WhatsApp: +48 503-012-027

E-mail: krakow@hemp.pl
pon.-pt. 8:00-17:00
sobota: NIECZYNNE
 
UWAGA !
W PIĄTEK 31.05
SKLEP BEDZIE
NIECZYNNY
___
Sklep w Radomiu / Wielogórze
został na stałe zamknięty.

Zapraszamy na zakupy do Krakowa
lub do skorzystania ze sklepu internetowego.

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu „HEMP.PL Miesiąc w Miesiąc”

Konkurs przeznaczony dla klientów hurtowych i detalicznych. Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy wpisać podczas składania zamówienia w okienku uwagi odpowiedź na aktualne pytanie konkursowe (widoczne w koszyku).

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie HEMP.PL Miesiąc w Miesiąc, mającego na celu promowanie sklepu i hurtowni wśród obecnych i przyszłych Klientów (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest f.p.h.u. VF z siedzibą w 31-752 Kraków ul.Makuszyńskiego 22a, posługująca się numerem NIP: 945-180-67-50 zwana dalej Organizatorem.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej trafnych i interesujących odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.
4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne i podmioty gospodarcze posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

§3
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie i zrealizowanie zamówienia w sklepie internetowym www.hemp.pl oraz wpisanie w uwagi przy składaniu zamówienia słowa: KONKURS oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe. Oznacza to zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń z nim związanych, których treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Zadanie konkursowe polega na krótkiej odpowiedzi na pytanie:

Kwiecień 2017r: CO BYŚ ZMIENIŁ W HEMP.PL? krótko uzasadnij.
Kolejne pytania będą publikowane co miesiąc w kolejnych odsłonach.

Jury wybierze najbardziej trafne i najciekawsze odpowiedzi które nagrodzi nagrodą główną lub pozostałymi nagrodami, kierując się kryteriami językowymi, artystycznymi, zgodnością z tematem.

§4
UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają warunków, o których mowa w §3.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) prac tych uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności regulacje chroniące prywatność osób trzecich.

§5
NAGRODY
1. Nagrody w konkursie
a. Nagroda 1 stopnia (raz w miesiącu): akcesoria do uprawy roślin o wartości poniżej 760zł.
b. Nagrody 2 stopnia (raz w tygodniu): drobne upominki związane z tematyką sklepu w tym m.in. małe boxy uprawowe, lampy, suszarnie itp. oraz bony pieniężne na zakupy w sklepie hemp.pl.
2. Każdy Uczestnik uprawniony jest tylko do jednej nagrody tygodnia w miesiącu, zwycięzca nagrody tygodnia może ubiegać się o nagrodę miesiąca.
3. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
4. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani mailem na adres podany przy zgłoszeniu do Konkursu.
5. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do przeniesienia nagrody na osoby trzecie.
8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
9. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej, Poczty Polskiej S.A. lub przesyłki kurierskiej.

§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7
PRZEKAZANIE NAGRÓD
1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureaci nagród powinni przesłać na podany w wiadomości adres mailowy swoje dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli: imię i nazwisko, adres pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda oraz inne niezbędne do przekazania nagrody dane – do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
2. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do laureatów, którzy przekazali opisane w §7 pkt 1. dane do 14 dni od podania adresu.
4. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody. Jeżeli ten fakt zostanie ujawniony po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
6. Nagrody, o których mowa w pkt 2 powyżej, mają wartość nie powodującą potrzeby odprowadzania podatku od nich.

REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy reklamacje@hemp.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.
3. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs trwa od dnia 01.04.2017 roku do odwołania i odbywa się cyklicznie w edycjach miesięcznych.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.hemp.pl oraz w siedzibie Organizatora.
4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.

Załącznik nr 1. Polityka prywatności
Jakie dane o uczestnikach konkursu są zbierane?
Dane zbierane podczas rejestracji.

Aby wziąć udział w konkursie, należy podać podczas składania zamówienia w sklepie internetowym wpisać w okienko uwagi KONKURS oraz odpowiedź na pytanie konkursowe oraz przy składaniu zamówienia podać swoje imię, nazwisko (lub dane firmy na którą jest zamówienie), adres mailowy.
W jaki sposób są wykorzystywane dane uczestników konkursu?
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia pracownikom i współpracownikom Organizatora kontaktu z osobami, które zostaną laureatami konkursu.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy osobami biorącymi udział w konkursie a przedstawicielami Organizatora będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania.
W jaki sposób Organizator będzie kontaktował się z uczestnikami konkursu?
Jeżeli dane zgłoszenie zostanie wybrane przez Organizatora konkursu do otrzymania jednej z nagród, uczestnik otrzyma maila z informacjami o szczegółach i formie dalszego kontaktu w sprawie przekazania nagrody.
W jaki sposób uczestnik konkursu może poinformować Organizatora o zmianie danych osobowych?
Informacje o zmianie danych osobowych można zgłosić drogą mailową na adres Organizatora konkursu. Adres jest widoczny na stronie www.hemp.pl w segmencie Kontakt.
W jaki sposób są zabezpieczane dane osobowe uczestników konkursu?
Komunikacja między komputerem osób składających swoje aplikacje w konkursie, a serwerem Organizatora jest zaszyfrowana w momencie przesyłania zgłoszenia/zamówienia. Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich z zachowaniem najwyższych środków ochrony danych osobowych, pozostających w zgodności z art. 36-39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Zmiany polityki prywatności. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie konkursu z zastrzeżeniem, że uczestników, którzy zadeklarowali udział w konkursie przed datą udostępnienia zmiany polityki prywatności, wiążą postanowienia polityki prywatności obowiązującej w chwili zadeklarowania udziału w konkursie.

 

Kontakt
f.p.h.u. VF z siedzibą w Krakowie, 31-752, ul.Makuszyńskiego 22a,
www.hemp.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium